ZAWARTOŚĆ CYFROWEJ PUBLIKACJI:

1.INTERPRETACJE PRZEPISÓW ZABEZPIECZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Jak stosować przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej w czasie stanu pandemicznego
  • Jak postępować w przypadku luki regulacyjnej, które zasad przestały obowiązywać na skutek najnowszych regulacji antykryzysowych?
 • Czy koronawirus to siła wyższa? Za co prawnie firma ponosi odpowiedzialność pomimo braku winy, a w jakich przypadkach firma jest wolna od odpowiedzialności
  • wzór pisma do kontrahentów określającego brak możliwości wywiązania się z kontraktu z powołaniem na stan siły wyższej.
 • Odpowiedzialność prawna i majątkowa przedsiębiorców, członków zarządu za działania w okresie koronawirusa – jak uniknąć negatywnych konsekwencji?

2.ZARZĄDZANIE FIRMĄ W OKRESIE KRYZYSU

 • Prawne możliwości ochrony zakładu pracy przed dostępem osób zarażonych SARS-CoV-2
  • Czy można żądać od pracownika złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub o kontaktach z osobami chorymi, przed dopuszczeniem go do pracy?
  • Czy można żądać takiego oświadczenia od gości/dostawców/podwykonawców wchodzących na teren firmy?
  • Wzór oświadczenia o stanie zdrowia wraz z odpowiednią dokumentacją RODO.
 • Jak zarządzać firmą pracującą w trybie zdalnym – prawa i obowiązki pracodawcy
  • Czy pracodawca ma obowiązek dostarczyć narzędzia pracy?
  • Jakie możliwości kontroli pracowników ma pracodawca?
  • Czy pracodawca w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej może zmienić system pracy z czasowego na zadaniowy?
 • Optymalizacja kosztów pracy w czasie kryzysu – jakie nowe uprawnienia otrzymał pracodawca
  • przekierowania pracowników do innych zadań – jakie możliwości przekierowania pracownika na inne stanowiska ma pracodawca, gdy na dotychczasowym stanowisku zabrakło pracy; wzór przekierowania pracownika.
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie kryzysu – nowe regulacje prawne zezwalające na zmianę systemu czasu pracy w okresie kryzysu
  • obniżenie wynagrodzeń pracowników – kiedy i jak przeprowadzić obniżki wynagrodzeń, aby przetrwać kryzys; wzór porozumienia zmieniającego z pracownikiem.
  • zwolnienia pracowników w czasie kryzysu – instrumenty prawne dotyczące zwalniania pracowników „z winy pracownika”, „dyscyplinarne”, „z przyczyn pozostających po stronie pracownika”, konsultacje zwolnienia ze związkami zawodowymi, możliwość zwolnienia zdalnego, w tym pracownika na home office lub w okresie kwarantanny.
 • Zarządzanie kryzysowe – jak działać, gdy w obliczu pandemii firma musi podjąć nadzwyczajne środki:
  • Zdalne obrady organów spółki w okresie koronawirusa – wzory protokołów obrad zdalnych.
  • Upadłość, postępowanie naprawcze lub restrukturyzacyjne w okresie koronawirusa jako remedium na przestój lub utratę płynności – przygotowanie alternatywy i scenariuszy kryzysowych dla prowadzonej działalności.

3.RELACJE Z KONTRAHENTAMI W OKRESIE KORONAWIRUSA

 • Czy koronawirus uzasadnia żądanie renegocjacji umowy?
  • Jak zabezpieczyć się przed żądaniem zwrotu zaliczek i anulacją zamówień? Jakie alternatywne rozwiązania można zaproponować kontrahentowi?
  • Kiedy kontrahent może unieważnić umowę powołując się na regulacje tarczy antykryzysowej?
 • Zawieranie umów w czasie pandemii
  • Jak uprościć formalności w relacji z kontrahentem i przyspieszyć zawieranie kontraktów także w trybie zdalnym?
  • Jak zdalnie podpisać coś, co musi być w formie pisemnej? Jak szybko uzyskać podpis elektroniczny?
  • Jak zawierać nowe umowy, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo prawne i finansowe – wzorcowe klauzule umowne zabezpieczające przed odpowiedzialnością i stratami finansowymi.
  • Kara umowna za naruszenia spowodowane pandemią – jak uniknąć?
 • Realizacja zleceń i prowadzenie działań sprzedażowych
  • Odwoływanie ogłoszonych akcji promocyjnych, anulacja zobowiązań do udzielania rabatów potransakcyjnych – czy to jest możliwe i na jakich warunkach?
  • Utrata płynności, a terminy realizacji zleceń – jak postępować kiedy nie można wywiązać się z przyjętych zobowiązań?
  • Czy można podnieść ceny usług/produktów w czasie pandemii?
  • Realizacja zlecenia w trybie zamówień publicznych – co zmienia koronawirus?
  • Wprowadzenie cen maksymalnych na wybrane produkty – czego dotyczy i jakie są sankcje za jej naruszenie?

4.RELACJA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

 • Status trwających postępowań sądowych i administracyjnych
  • Co można zrobić kiedy nasze postępowanie opóźnia się z powodu koronawiursa, jak przyspieszyć bieg postępowania?
  • Jakie terminy obowiązków nakładanych na przedsiębiorców uległy przesunięciu z powodu koronawirusa?
  • Jak właściwie załatwiać sprawy urzędowe w okresie koronawirusa, aby uniknąć błędów proceduralnych?
 • Odszkodowanie od Skarbu Państwa lub samorządu za działania ograniczające funkcjonowanie firmy
  • Jakim przedsiębiorcom przysługuje prawo do ubiegania się od odszkodowanie?
  • Jak prawidłowo wyegzekwować poniesione straty za okres objęty ograniczeniami w prowadzeniu działalności?
  • Procedura ubiegania się o odszkodowanie – jak przygotować wymaganą dokumentację i skutecznie wyegzekwować od organów państwa należne kwoty?

5.MECHANIZMY POMOCOWE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

 • Rozwiązania zaprojektowane dla mikroprzedsiębiorców, samozatrudnionych i zleceniobiorców
  • Jak uzyskać zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy? Jakie warunki musi spełnić samozatrudniony lub zleceniobiorca, aby otrzymać świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł?
  • Kto i w jakim trybie może ubiegać się o jednorazową pożyczkę na pokrycie kosztów prowadzenia działalności w wys. 5 tys. zł
 • Instrumenty wspierające przedsiębiorstwa mające kłopoty finansowe
  • Jak uzyskać dofinasowanie państwa lub powiatu do wynagrodzeń pracowników?
  • Jak uzyskać chociaż prolongatę w płaceniu składek, gdy nie masz prawa do zwolnienia?
  • Jak uzyskać prolongatę w płaceniu podatków dochodowych?
  • Możliwość uzyskania prolongaty w podatku od nieruchomości?
  • Możliwość rozliczenie tegorocznej straty z zyskiem za 2019 rok
  • Którym przedsiębiorcom przysługuje przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta do 180 dni od rozwiązania umowy lub zaproponowanie vouchera w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy?